Beste ouder(s)

 

 

Eerst en vooral dank ik u allen voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

De Vrije Lagere School Paal bouwt aan de toekomst van uw kind!

Onze zorg is uw kind!

 

De directie, het zorgteam, de leerkrachten en het CLB trachten elk kind dat ons toevertrouwd wordt optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onze zorg gaat ook uit naar de leerlingen met specifieke noden. Wij willen alle kinderen ondersteunen en elk kind gelijke onderwijskansen bieden vanuit hun talenten en mogelijkheden en geloven in hun groeimogelijkheden.

Als school streven wij ook een krachtige samenwerking met de ouders na in functie van het welbevinden, de leerkansen en de leerresultaten van het kind. Samenwerking en ouderbetrokkenheid met de school is dan ook van cruciaal belang als we dit doel voor ‘onze’ kinderen voor ogen houden.

 

In het opvoedingsproject en het schoolreglement vindt u de nodige informatie over de school. Goede communicatie is belangrijk en noodzakelijk vandaar dat wij doelstellingen en leefregels nader willen toelichten.

 

Wij vragen dan ook uw engagement om het opvoedingsproject en het schoolreglement te lezen en indien u zich kunt vinden in de waarden die wij vooropstellen, dan weten wij dat uw kind opgroeit in een klimaat dat door u en door ons als veilig en waardevol wordt aanvaard.

 

 

De directeur en het schoolteam.